Dermoloma cuneifolium--(Grauwe barsthoed)

Saprotroof op de grond in voedselarme oude graslanden of taluds van oude dijken.Vooral in wasplatengraslanden en dijken.Zeldzaam.Rode Lijst(2008):Bedreigd