Pholiotina aberrans--(Bepoederd breeksteeltje)

Saprotroof op humusrijke kleigrond of zavel in loofbossen,plantsoenen en wegbermen. Zeldzaam en door het verdwijnen van groeiplaatsen als bedreigd op de Rode Lijst(2008) terechtgekomen.