De Rode lijst

De Rode Lijst voor macrofungi is in het leven geroepen in 1989 om een overzicht te verschaffen van de paddenstoelen die in Nederland op kortere of langere termijn in hun voortbestaan worden bedreigd.
De belangrijkste criteria om een soort in de lijst op te nemen zijn zeldzaamheid ,aangetoonde achteruitgang van het aantal vindplaatsen en het voorkomen in kwetsbare biotopen of kwetsbare locaties , hierbij zijn soorten met een dubieuze taxonomische status en van soorten waarvan de verspreiding onvoldoende bekend is buiten beschouwing gelaten
Met andere woorden; moeilijk of weinig gedetermineerde soorten ( en hun aantal is aanzienlijk), die hierdoor niet verwerkt kunnen worden , zijn daardoor onderbelicht en veel amateurmycologen hechten hierdoor weinig waarde aan de Rode Lijst status . Men vergeet hierdoor mischien, dat van de meeste soorten wel is te bepalen of een soort in aanmerking komt voor een Rode Lijststatus , een status die vooral politiek geladen is .
Doordat omstandigheden van soorten kunnen veranderenen komt er bij tijd en wijle een geactualiseerde versie uit van de Rode Lijst !
Gegevens over het voorkomen van Rode Lijst soorten kunnen belangrijke indicatiesverschaffen over de mycologische betekenis van gebieden.

Naar de Rode Lijst 2008 (Word dokument)

Naar de Rode Lijst 2008 (Excel dokument)