Agaricus porphyrocephalus--Porfierchampignon

Saprotroof op de grond op weinig of niet bemeste graslanden ,schrale wegbermen en dijken op droge basische zand ,klei en leem. Half november 2009 in redelijk aantal op de waddendijk aangetroffen. Zeldzaam.Rode Lijst: Kwetsbaar